HS3IXJ

นายเลิศพงษ์ ธรรมกิตติพันธ์

ตำแหน่ง   ประธานกรรมการฯ

โทร 089-6283116

HS4PHO

 

นายทองใบ มะณีออน

ตำแหน่ง   เลขานุการ

1/1 หมู่ 15 บ้านร่องโศก

ต.เมืองคง อ.ราษีไศล

จ.ศรีสะเกษ 33160

โทร 045-682471/086-2630497

HS3SVU

นายสมพร  กตะศิลา

สนใจ เครื่องเสียงงานต่าง ๆ ติดตั้งระบบไฟ

โทร 093-0766801

 

HS3SVT

นายสุรชัย  อินทจักร

สารวัตรกำนัน

สนใจโทร 081-4933548

HS3SXW

นายไพศาล ใจเด็จ

รับปีนเสาทุกสถานที่

โทร 087-4315459

เมือง 20

นาย 

รับจ้างพายเรือทั่วราชอาณาจักร ( เจ้าแม่คำแสน )

โทร 089-9484155

HS3MXC

 

ต้นครับ 

40/1 หมู่ 2 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล

จ.ศรีสะเกษ

33160

โทร 045-682532 / 081-6117691

HS3UCR

 กัลยาณีย์  คลังจันทร์

636/2 หมู่ 2 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล

จ.ศรีสะเกษ

33160

 

HS3UIU

นายเกรียงไกร  ศรีแก้ว

0874512245

HS3SXU

นายบุญค้ำ  นิยม

โทร 045-682089,0837265525

HS3UMP

นายธีระชัย  ผมพันธ์

0800011596

HS3VEW

 

นายจิรบูรณ์  ชาดง

67 หมู่14 บ้านหนองเลา

ต.เมืองแคน

อ.ราษีไศล

จ.ศรีสะเกษ

33160

โทร 084-9628498

HS4CKW

นายประสิทธิ์  วิรุณพันธ์

เลขที่ 136  หมู่ 10

ถ.รัฐประชา ต. เมืองคง

อ. ราษีไศล จว. ศรีสะเกษ

0864041431

 

HS3SVX

 

นายระพิน  กตะศิลา

หนุ่มหน้ามน คนโก้

รับจัดเวทีงานเลี้ยง โต๊ะจีน ราคาคุยกันได้

โทร 087-2587578

HS3TWA

นายบุญศรี  นราวงษ์

HS3VBX

ปิยวุฒิ  เมืองแสน

561 หมู่ 2 ต.เมืองคง

อ.ราษีไศล

จ.ศรีสะเกษ

33160

โทร 086-8677661

HS3SXV

นายพรสวรรค์  พะยอม

โทร 085-54962932

HS3TWL

นายสมชาย  ทิพวัน

15 หมู่ 10 ต.จิกสังข์ทอง

อ.ราษีไศล

จ.ศรีสะเกษ

33160

โทร 087-2407564

HS3UAX

นายภูมิศักดิ์  พันธ์งาม

HS3VGU

นายวินัย ทองสวัสดิ์

โทร 0813451592

E24KVK

  นายวีรชาติ  สิมมา

E24LXP

  นายสุธรรม วรรณทวี

รับรองชมรม

r content

สมาชิก